ඉංග්‍රීසි, සිංහල, ගණිතය පන්ති - දෙහිවල

Zulfa (ස්ත්‍රී) - Passed Ordinary level.
ස්ථානය: දෙහිවල

සිංහල භාශාව / පරිසරය / ඉතිහාසය සහ නැටුම් පන්ති

Shashmini Vimarshana (ස්ත්‍රී) - ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර පාසලක උගන්වයි.
ස්ථානය: කොළඹ

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල

Fallan Nicholas (ස්ත්‍රී) - A specialized and experienced international school teacher.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම