උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල

Fallan Nicholas (ස්ත්‍රී) - A specialized and experienced international school teacher.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම

සිංහල, ඉංග්‍රීසි, E. N.V, විද්‍යාව, ඉතිහාසය පන්ති දේශීය සහ Cambridge විෂය නිර්දේශය සඳහා

Nadrah Cassim (ස්ත්‍රී) - Grade 1 to 5 Sinhala and English tuition classes for international school students.
ස්ථානය: දෙහිවල

සිංහල පන්ති (1-8)

Nisha Perera (ස්ත්‍රී) - 6 years teaching experience, Teacher of a reputed international school.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, මොරටුව, රත්මලාන

ගණිතය / සිංහල / එලකියුෂන් / කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පන්ති

Heshani (ස්ත්‍රී) - Undergraduate and more than 7 years experience.
ස්ථානය: දෙහිවල

සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන්

Nethma Liyanage (ස්ත්‍රී) - A graduate teacher with over 7 years of teaching experience.
ස්ථානය: දෙහිවල

සිංහල භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන්

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න