දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Online classes සිංහල භාශාව / පරිසරය / ඉතිහාසය

Shashmini Vimarshana (ස්ත්‍රී) - ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර පාසලක උගන්වයි.
ස්ථානය: කොළඹ

ශ්‍රේණිය 1-6 සිංහල භාෂාව ගණිතය, ENV සහ බුද්ධාගම පන්ති

Priyani Wijewardena (ස්ත්‍රී) - 25 Years teaching experience at St.Joseph'e boy's school Nugegoda.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ

සිංහල භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 දේශීය

Hansi Apsara (ස්ත්‍රී) - Msc in Sociology [Kelaniya], MHRM [Colombo], BA in Sociology [Ruhuna].
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළඹ 03, ගංගොඩවිල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල

නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම

W.V. Abeygunewardhana (ස්ත්‍රී) - ලේඛිකා, දේශිකා, සමාජ සේවිකා.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව

සිංහල පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සිසුන් සඳහා

Subhashini Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Qualified government school teacher.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, ගල්කිස්ස, පානදුර, මොරටුව

සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Qualified government school lady teacher conducts home visiting classes.
ස්ථානය: කොළඹ

පන්ති - සිංහල සහ දෙමළ - දෙවන භාෂාව

Nava Roshan (පුරුෂ) - Plantation Community Communication Specialist in Ministry of Hill country New villages, Infrastructures and Community development.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුවරඑළිය

සිංහල අමතර පන්ති - කොළඹ

N T Jinadasa (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts, 20 years of Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 08, කොළොන්නාව, රාජගිරිය

conducting sessions සඳහා academic education - ශ්‍රේණිය 3-10 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

F.A. Sharan (ස්ත්‍රී) - An undergraduate in law. Completed all stages of elocution conducted by CALSDA.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 06

පන්ති ශ්‍රේණිය 1-5

Mala Mallika (ස්ත්‍රී) - I have conducted classes for last 4 years.
ස්ථානය: කොළඹ