උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

ප්‍රංෂ භාෂාව, බුද්ධාගම සහ සිංහල භාෂාව පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Mrs. Himanshi (ස්ත්‍රී) - Competed the Intermediate Level in Alliance Franciase de Colombo, Over 5 years experience.
ස්ථානය: අතුරුගිරිය