මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Sanjaya Jayalath (පුරුෂ)
දුරකථනය
වයිබර්
ස්කයිප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • BA. (Humanities)
 • DETE (Colombo)
 • Dip. in English (UK)
 • TKT (Cambridge)
 • SLTC (BC)
 • Senior Cambridge English Lecturer / IELTS Lecturer at ANC / International Speech Trainer
 • Over 13 years of teaching experience
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
කෙම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 4 කෙම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 5 කෙම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6
කෙම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 7
කෙම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 8
කෙම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 9
කෙම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය 10
කෙම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය OL

දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 4
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 5
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 7
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 8
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 9
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 10
දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 11

වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය
ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය

IELTS
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Science Image, කඩවත


SJ institute, ජා-ඇල


ANC, වත්තල


Naithalama, සීදුව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 01

කොළඹ 02

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

කොළඹ 10

කොළඹ 11

කොළඹ 12

කොළඹ 13

කොළඹ 14

කොළඹ 15

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ඒකල

කටාන

කඩවත

කනුවන

කඳාන

කලෙලිය

කැලණිය

කිරිබත්ගොඩ

ගනේමුල්ල

ගම්පහ

ගලහිටියාව

ජා-ඇල

දෙලතුර

නාගොඩ

නායකකන්ද

නිට්ටඹුව

නිවන්දම

පමුණුගම

බන්ඩිගොඩ

බෝපිටිය

බෝලත්ත

මහබාගේ

මාබෝලේ

මිනුවන්ගොඩ

මීගමුව

යක්කල

රද්දොළුගම

රාගම

රිලාඋල්ල

වත්තල

වැලිසර

වෙවල

සීදුව

හැඳල

හුණුපිටිය

හේකිත්ත

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 16576
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 07 දෙසැම්බර් 2018
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 13 ජූලි 2021