පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 8 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Kaushalya Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - AMI Diploma [Pre school levels and Primary levels], Teaching Knowledge Test University of Cambridge.
ස්ථානය: කොළඹ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න