උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය, ශ්‍රේණිය 1 සිට 8 ගණිතය, සමාජ අධ්යනය

Fathima Farwin (ස්ත්‍රී) - ACCA (Reading : skills level), English course (intermediate level), A/L (Accounting : 1 A, Business studies : B, Economics : B).