ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Enigma Academy - Our mission is to provide quality education to all the students by enhancing professionalism.
ස්ථානය: පේරාදෙණිය

ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති
ICAM Abacus - Speed Maths

Randi Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - අමාරු ගණිතය, පහසු කරවන අධිවේගි ගණිත පන්තිය.
ස්ථානය: පේරාදෙණිය

ICAM Abacus - Speed Maths
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

Indrachapa Balasooriya (ස්ත්‍රී) - Local and Edexcel syllabus.
ස්ථානය: පේරාදෙණිය

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ