1 වසර සිට 5 වසර දක්වා - ගණිතය, සිංහල, IT

Dilhara madurasinghe (ස්ත්‍රී) - An undergraduate.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

1 වසර සිට 5 වසර දක්වා - ගණිතය, සිංහල, IT
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

Nadeeshani Navarathne (ස්ත්‍රී) - Government university Undergraduate student.
ස්ථානය: මහනුවර

පෞද්ගලික පන්ති සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පාසල සිසුන් සඳහා

Sharon Perera (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of faculty of management University of peradeniya (BBA specialized in HRM), Following SLIM PGDIP, Following CIMA.
ස්ථානයන්: කුරුණෑගල, ගම්පොල, මහනුවර