පෞද්ගලික පන්ති සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පාසල සිසුන් සඳහා

Sharon Perera (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of faculty of management University of peradeniya (BBA specialized in HRM), Following SLIM PGDIP, Following CIMA.
ස්ථානයන්: කුරුණෑගල, ගම්පොල, මහනුවර

Virtual Business පාසල [VBS] - ගම්පොල

ආයතනය: Virtual Business School - Our aim is to make VBS as the best place for extra classes in ගම්පොල

Virtual Business පාසල [VBS] - ගම්පොල