ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 7

Lashini Munasinghe (ස්ත්‍රී) - Will be starting my bachelor's degree by next year at a state university. 2 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, පානදුර, පිළියන්දල, බණ්ඩාරගම