ගණිතය, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Chathurangi Fernando (ස්ත්‍රී) - Was an accountant in Laughs Holdings, Teacher of St.Thomas College - Seeduwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, මීගමුව, ලියනගේමුල්ල, සීදුව

ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා - ලන්ඩන් / එඩෙක්සෙල්

Nadeeka Kamali (ස්ත්‍රී) - Self motivated young talented teacher with experience in intentional school teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කඳාන, කොටුගොඩ, ජා-ඇල, රද්දොළුගම, රාගම,