ගණිතය, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

Chathurangi Fernando (ස්ත්‍රී) - Was an accountant in Laughs Holdings, Teacher of St.Thomas College - Seeduwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, මීගමුව, ලියනගේමුල්ල, සීදුව