ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Nawodika (ස්ත්‍රී) - Bachelor's in Business Management.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, වත්තල

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම

එස්.එම්.ඩී. අයේෂා (ස්ත්‍රී) - රජයේ පාසලක උපාධිදාරි ගුරුවරියක ලෙස වසර අටක පළපුරුද්ද ඇත. කොළඹ විශ්වද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කර තිබේ.
ස්ථානය: ගම්පහ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

Erandi Herath (ස්ත්‍රී) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, රාගම, වත්තල

නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම

W.V. Abeygunewardhana (ස්ත්‍රී) - ලේඛිකා, දේශිකා, සමාජ සේවිකා.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව