ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 - ගණිතය, සිංහල, ENV, බුද්ධාගම

Chamini Nilanthi (ස්ත්‍රී) - O/L, A/L.
ස්ථානය: හික්කඩුව