ඉංග්‍රීසි, දෙමළ, ගණිතය පන්ති

Fathima Aysha (ස්ත්‍රී) - Teaching at an International school.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සියලුම විෂයයන් සඳහා පන්ති - 1 - 8 ශ්‍රේණි දක්වා

Ms. Ismath (ස්ත්‍රී) - BSc. in Psychology and Teacher Training Diploma [Specialized in English], 3 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වැල්ලම්පිටිය

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සියලුම විෂයයන් සඳහා පන්ති - 1 - 8 ශ්‍රේණි දක්වා
ගණිතය අමතර පන්ති - කොළඹ - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Shafraz Mohamed (පුරුෂ) - Civil Engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය

Tuition classes held for students from grade 3 to සා/පෙළ (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (ස්ත්‍රී) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය