ශ්‍රේණිය 1-5 සිසුන් සඳහා පන්ති

Ayesha Kumari (ස්ත්‍රී) - 13 years of teaching in an International School.
ස්ථානය: උඩහමුල්ල