ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, IT උපකාරක පන්ති

Brightorium - Classes conducted by professional graduate lady tutor. English medium (local syllabus) for grades 3, 4, 5, 6, 7 and 8.
ස්ථානය: කොළොන්නාව

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, IT උපකාරක පන්ති
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය අමතර පන්ති - කොළඹ - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Shafraz Mohamed (පුරුෂ) - Civil Engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය

Tuition classes held for students from grade 3 to සා/පෙළ (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (ස්ත්‍රී) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය

ගණිත ගුරුවරිය - කොලොන්නාව

උපදේශක: Ayesha Zeenath Hilmy (ස්ත්‍රී‍) - A/L qualified, more than 7 years teaching exeperience.
ස්ථානය : කොළොන්නාව

ගණිත ගුරුවරිය  - කොලොන්නාව