ගණිතය - ලන්ඩන් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය up සිට සා/පෙළ

Lanka Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Currently teaching in leading international school (Nugegoda), Over 15 years of experience.
ස්ථානයන්: කොහුවල, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ගණිතය, සමාජ අධ්යනය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 3

Achini Liyanage (ස්ත්‍රී) - Bachelor of education, 2 1/2 years working experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල

ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - Over 15 years experience mathematics classes.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොහුවල, කොළඹ

ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - පරිගණක ගණිතය ඉංග්‍රීසි පන්ති

Nadeeka Fernando (ස්ත්‍රී) - Reading B.Sc. (Hons) Computer Science and Software Engineering [University Of Bedfordshire - Final Year], 2 years experience.

ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 2 සිට 5 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)

Rashmi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) UK, Former teacher of a leading international school Colombo, Over 6 years of teaching experience.
ස්ථානය: කොහුවල

ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති - සිංහල සහ ගණිතය

Dilki Mihiravi (ස්ත්‍රී) - National diploma in primary education, 4 years experience in a Colombo National school.
ස්ථානයන්: කොහුවල, කොළඹ 3/44, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම

අමතර පන්ති සහ Homework Help

Liza (ස්ත්‍රී) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
ස්ථානයන්: කොහුවල, නුගේගොඩ

Conduct classes for grade 1 to O/L

උපදේශක: Waruni (ස්ත්‍රී‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.