උපකාරක පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 (සියලුම විෂයයන්)

Dulmini Kasturiarachchi (ස්ත්‍රී) - Associate to Bachelor’s Degree, Education, Early Education [Midtown University], Diploma in Primary Education [OUSL].
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, මාලබේ

Tuition for ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, බුද්ධාගම, පරිසරය local Syllabubs in English Medium

Tharuka (ස්ත්‍රී) - Teacher has over 2 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි (කථනය සහ ව්‍යාකරණය) සහ ගණිතය පන්ති

Kavisha Sethmini (ස්ත්‍රී) - Young school leaver conduct classes for students in grade 1 to 4.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, මාලබේ