ගණිතය සහ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Nishani Nawarathne (ස්ත්‍රී) - A bachelor of science, 3 years experience in teaching in a leading International school, 5 years experience in tuition field.

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, දෙමළ සහ සමාජ අධ්යනය පන්ති ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා

Dhivyaashini Subramaniyam (ස්ත්‍රී) - BBA (Hons) in Business Management, Former Teacher at Lyceum International College, Kohuwala.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, දෙහිවල

ශ්‍රේණිය 1-6 සිංහල භාෂාව ගණිතය, ENV සහ බුද්ධාගම පන්ති

Priyani Wijewardena (ස්ත්‍රී) - 25 Years teaching experience at St.Joseph'e boy's school Nugegoda.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Nawodika (ස්ත්‍රී) - Bachelor's in Business Management.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, වත්තල

ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 - ශ්‍රේණිය 11 සිසුන් සඳහා

Oshada Wickramasinghe (පුරුෂ) - Bachelor of Information Technology (undergraduate - University of Colombo).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මොරටුව

ඉංග්‍රීසි / ගණිතය / ඉතිහාසය පන්ති (දේශීය සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය)

Isuri (ස්ත්‍රී) - Bachelors degree (B.Ed), TKT, Over 4 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11 සඳහා

Shanka Perera (පුරුෂ) - BLE (University of Colombo), BIT (University of Moratuwa), Diploma in natural science (Ousl), 8 years experience in teaching.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, පිළියන්දල, මහරගම

ගණිතය උපකාරක පන්ති ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සිසුන් සඳහා

Anuraj Arunakulasingam (පුරුෂ) - Bachelor of general studies [University of South Western Louisiana USA]
ස්ථානයන්: කොළඹ 4/5/6/7/8, ගල්කිස්ස, දෙහිවල

ගණිතය ශ්‍රේණිය 9, 10, 11 සිසුන් සඳහා

Gunawardhana (පුරුෂ) - Graduated from university of Sri Jayewardenepura, Diploma in Maths. Have been conducted classes for 5 years.
ස්ථානය: කොළඹ

නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම

W.V. Abeygunewardhana (ස්ත්‍රී) - ලේඛිකා, දේශිකා, සමාජ සේවිකා.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය / ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Thaveesha (ස්ත්‍රී) - MBA [ECU- Perth, Australia], BSc Science [UNSW - Sydney, Australia], 4th year medical student completing MBBS degree [KDU, Ratmalana].
ස්ථානයන්: කොළඹ, Online

ශ්‍රේණිය 1 සිට 8 ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය

Dilrukshi Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - A qualified and experienced teacher who has possessed about 10 years of teaching experience.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

A qualified and experienced teacher conducts classes.
ස්ථානය: කොළඹ

පන්ති ශ්‍රේණිය 1-5

Mala Mallika (ස්ත්‍රී) - I have conducted classes for last 4 years.
ස්ථානය: කොළඹ