ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - Over 15 years experience mathematics classes.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොහුවල, කොළඹ

පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - ශ්‍රේණිය 11 - ගණිතය සහ දෙමළ

Subashini (ස්ත්‍රී) - Have experience in coaching for scholarship students and also taught Tamil in an international school.
ස්ථානය: කොළඹ 15

ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9 (ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්)

Ajanthi Nadarajah (ස්ත්‍රී) - CMA passed finalist and experienced tutor.
ස්ථානය: කොළඹ 15

ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9 (ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්)
Nichma Study Circle - කොළඹ 15

Malar Murugan (ස්ත්‍රී) - Have been working as a teacher for the past 15 years, Taught in 2 international schools in Colombo.
ස්ථානය: කොළඹ 15

ගණිතය සහ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Mazra Jauhar (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, A/L Bio.
ස්ථානයන්: කොළඹ 01 - කොළඹ 15

විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

Sashenka Kumarage (ස්ත්‍රී) - Graduated with 1st class Hons, majoring in Civil Engineering.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 15, වත්තල

උපකාරක පන්ති තිබේ

Rifa Rizme (ස්ත්‍රී) - ප්රාථමික ඉගැන්වීමේ ඩිප්ලෝමාව.
ස්ථානය: කොළඹ 15

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය / ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Thaveesha (ස්ත්‍රී) - MBA [ECU- Perth, Australia], BSc Science [UNSW - Sydney, Australia], 4th year medical student completing MBBS degree [KDU, Ratmalana].
ස්ථානයන්: කොළඹ, Online

ගණිතය අමතර පන්ති - කොළඹ - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Shafraz Mohamed (පුරුෂ) - Civil Engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය