ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය / ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Thaveesha (ස්ත්‍රී) - MBA [ECU- Perth, Australia], BSc Science [UNSW - Sydney, Australia], 4th year medical student completing MBBS degree [KDU, Ratmalana].
ස්ථානයන්: කොළඹ, Online

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය අමතර පන්ති - කොළඹ - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Shafraz Mohamed (පුරුෂ) - Civil Engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය

ශ්‍රේණිය 1-11 ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Home visiting individual classes for students looking to sit for Local or London exams.
ස්ථානයන්: කොළඹ 01 සිට කොළඹ 10

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Pramukha Perera (පුරුෂ) - A recent University Graduate, Bsc in Aeronautics with a major in Commercial Aviation.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

Modern Learning Studio After School Program for Kids

The Modern Learning Studio offers Personalized Learning, After-school Coaching, Weekend workshops and Summer Camp Programs for your children.
ස්ථානය: කොළඹ 04

Modern Learning Studio After School Program for Kids
Private classes offered - Grade 1 to 8 all the subjects

උපදේශක: Ms. Sri (ස්ත්‍රී‍) - City and Guilds Teaching, ACS, Advanced Diploma in English.
ස්ථාන: කොළඹ and 6, දෙහිවල, Mount lavinia, Rathmalana, මොරටුව

උපකාරක පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 (සියලුම විෂයන්)

Indika Rodrigo (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English, Diploma in Education, Diploma in AMI Montessori, Diploma in French.
ස්ථානයන්: කොළඹ 04, කොළඹ 05, කොළඹ 06, කොළඹ 07, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම

ගණිතය 1 සිට අ.පො.ස. සා/පෙළ දක්වා - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Nipuna Shamen (පුරුෂ) - I passed my Advanced Level in Combined Maths and qualified to apply for computer science degree at University of Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුබෝවිල,

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න