උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1-8

Afnan Kitchilan (ස්ත්‍රී) - Conducted tuition classes abroad and wanting to continue my teaching in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

පන්ති conducted සඳහා ඉංග්‍රීසි ගණිතය ScienceENV භූගෝල විද්‍යාව CivicsHistory

Fathima (ස්ත්‍රී) - Classes conducted for Edexcel / Cambridge and National syllabus from Grade 1 to Grade 6.
ස්ථානය: දෙහිවල

උපකාරක පන්ති - දෙහිවල

Nikita (ස්ත්‍රී) - Qualified Teacher and Psychologist. Over 10 years experience. Specialize in weak students to bring them up to standard.
ස්ථානය: දෙහිවල

සියලු විෂයයන් - Edexcel / Local / Cambridge Tuition

Jennifer (ස්ත්‍රී) - Outstanding Academic Tutoring, Individual Attention For Individual Achievement, Comprehensive & Affordable.
ස්ථානය: දෙහිවල

 සියලු විෂයයන් - Edexcel / Local / Cambridge Tuition

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න