ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Sha (ස්ත්‍රී) - A university lecturer with 10 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
ශ්‍රේණිය 1-6 ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, පරිසරය, භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය

Chrishani Udugampala (ස්ත්‍රී) - Over 8 years teaching experience, Reading a degree in Human Resources.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

ශ්‍රේණිය 1-6 ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, පරිසරය, භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය
උපකාරක පන්ති - දෙහිවල

Nikita (ස්ත්‍රී) - Qualified Teacher and Psychologist. Over 20 years experience. Specialize in weak students to bring them up to standard.
ස්ථානය: දෙහිවල

උපකාරක පන්ති - දෙහිවල

 Advertise Here