උපකාරක පන්ති - දෙහිවල

Nikita (ස්ත්‍රී) - Qualified Teacher and Psychologist. Over 10 years experience. Specialize in weak students to bring them up to standard.
ස්ථානය: දෙහිවල

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

උපකාරක පන්ති - English and Primary Subjects

Srini (ස්ත්‍රී) - Been a teacher for over 30 years at Bishops college Colombo, Saudi Sri Lankan school & international schools in Colombo.
ස්ථානය: දෙහිවල

උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1-8

Afnan Kitchilan (ස්ත්‍රී) - Conducted tuition classes abroad and wanting to continue my teaching in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙහිවල

පන්ති conducted සඳහා ඉංග්‍රීසි ගණිතය ScienceENV භූගෝල විද්‍යාව CivicsHistory

Fathima (ස්ත්‍රී) - Classes conducted for Edexcel / Cambridge and National syllabus from Grade 1 to Grade 6.
ස්ථානය: දෙහිවල