මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

3, 4, 5 අමතර පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Shamila Perera (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
රජයේ පාසලක උපාධිධාරි ප්‍රාථමික පුහුණු ගුරුවරියකි
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
3, 4, 5 අමතර පන්ති
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොට්ටාව

තලවතුගොඩ

මහරගම

මාලබේ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18938
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 17 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 19 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 14 පෙබරවාරි 2020

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න