දෙවන භාෂා දෙමළ සහ සිංහල / විශේෂ අවශ්‍යතා ගුරුවරයා

Y.S. Harshamali Peris (ස්ත්‍රී) - Tamil diploma at University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙවන භාෂා දෙමළ සහ සිංහල / විශේෂ අවශ්‍යතා ගුරුවරයා
Success Institution - මීගමුව

Qualifications : GCE O/L, GCE A/L, Diploma in AMI, Strategic Management & Leadership (Post Graduation) - Reading


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Success Institution - මීගමුව
දෙවන බස දෙමළ - ​All grades

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Rashmi Ranaweera (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (University of Colombo)


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6

Soorya Kumar (පුරුෂ) - Online Tamil Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දෙමළ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry