පන්ති - සිංහල සහ දෙමළ - දෙවන භාෂාව

Nava Roshan (පුරුෂ) - Plantation Community Communication Specialist in Ministry of Hill country New villages, Infrastructures and Community development.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුවරඑළිය