සිංහල සහ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති

Thilini Gopallawa (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayewardenepura with B.A (special) degree in Mass Communication and Sinhala.
ස්ථානයන්: ගම්පොල, ගෙලිඔය, නාවලපිටිය, මහනුවර, වැලිගල්ල

Dharul Hikma Institute DHI

ආයතනය: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, ශ්‍රී ලංකාව

Dharul Hikma Institute DHI