සිංහල සහ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති

Thilini Gopallawa (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayewardenepura with B.A (special) degree in Mass Communication and Sinhala.
ස්ථානයන්: ගම්පොල, ගෙලිඔය, නාවලපිටිය, මහනුවර, වැලිගල්ල

Virtual Business පාසල [VBS] - ගම්පොල

ආයතනය: Virtual Business School - Our aim is to make VBS as the best place for extra classes in ගම්පොල

Virtual Business පාසල [VBS] - ගම්පොල