1-8 ශ්‍රේණි පන්ති - ගණිතය , සිංහල

Shamalka Perera (ස්ත්‍රී) - ව්‍යාපාර කලමණාකාර ඩිප්ලෝමව හදාරමින් සිටියි.
ස්ථානයන්: වත්තල, හැඳල

පන්ති - සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Malsha Nethmi (ස්ත්‍රී) - Teacher of St. Marys Collage [Mabola], Following a teaching degree [OUSL].
ස්ථානයන්: ඇල්දෙනිය, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, වත්තල

ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල අමතර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Thishani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - 2 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, මාබෝලේ, වත්තල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න