සිංහල පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සිසුන් සඳහා

Subhashini Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Qualified government school teacher.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, ගල්කිස්ස, පානදුර, මොරටුව

Support Classes For Kids - ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි

Poornima Cooray (ස්ත්‍රී) - Diploma in Pre-school, AMI, B.A in Teaching, Currently Teaching at Gateway College.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, පානදුර

භාෂාව, සංගීතය සහ චිත්‍ර පන්ති

B Academy - We offer a helping hand to broaden minds in subjects related to Language, Music and Art.
ස්ථානය: ගල්කිස්ස

භාෂාව, සංගීතය සහ චිත්‍ර පන්ති
සිංහල, ඉංග්‍රීසි, E. N.V, විද්‍යාව, ඉතිහාසය පන්ති දේශීය සහ Cambridge විෂය නිර්දේශය සඳහා

Nadrah Cassim (ස්ත්‍රී) - Grade 1 to 5 Sinhala and English tuition classes for international school students.
ස්ථානය: දෙහිවල

සිංහල භාෂාව පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා - කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය

Kaushalya Ganege (ස්ත්‍රී) - Currently working as a teacher.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, ගල්කිස්ස, පානදුර, මොරටුව

සිංහල පන්ති (1-8)

Nisha Perera (ස්ත්‍රී) - 6 years teaching experience, Teacher of a reputed international school.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, මොරටුව, රත්මලාන

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න