සිංහල අමතර පන්ති - කොළඹ

N T Jinadasa (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts, 20 years of Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 08, කොළොන්නාව, රාජගිරිය

Dharul Hikma Institute DHI

ආයතනය: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, ශ්‍රී ලංකාව

Dharul Hikma Institute DHI