උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

Seyara Institute - කැස්බෑව

ආයතනය: Seyara Institute - English and Sinhala medium classes for pre-grades to A/L (Local and London).
ස්ථානය: මඩපාත

Seyara Institute - කැස්බෑව