ඉංග්‍රීසි / දෙමළ / ගණිතය / සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, පිළියන්දල, බණ්ඩාරගම

ඉංග්‍රීසි / දෙමළ / ගණිතය / සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
Seyara Institute - කැස්බෑව

ආයතනය: Seyara Institute - English and Sinhala medium classes for pre-grades to A/L (Local and London).
ස්ථානය: මඩපාත

Seyara Institute - කැස්බෑව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න