ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය පන්ති

Surani Amasha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගොඩගම, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය, පැලවත්ත, මීගොඩ, හෝමාගම

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල

Fallan Nicholas (ස්ත්‍රී) - A specialized and experienced international school teacher.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම

Primary Teacher - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල

Yashodha Sooriyapperuma (ස්ත්‍රී) - Undergraduate B.A in English [USJP], Teaching in a Leading International School.
ස්ථානයන්: කොස්ගම, ගොඩගම, මීගොඩ, හංවැල්ල, හෝමාගම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න