අමතර පන්ති වසර 1 සිට 8 සිසුන් සඳහා (දේශීය සහ ලන්ඩන්)

Sha Hussain (ස්ත්‍රී) - Studies at Ilma International Girls School, More than 2 years experience in teaching.
ස්ථානය: කොළඹ 14