ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes / O/L, A/L, JLPT, NAT, KIDS Grade 01-09 (076 70 79 063)

Thushanthi (ස්ත්‍රී) - ජපානයේදී ජපන් භාෂා උපාදිය හැදෑරූ ගුරුවරියක විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉංගිරිය, කොට්ටාව, ගොඩගම, පනාගොඩ, පාදුක්ක, පිළියන්දල

ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes / O/L, A/L, JLPT, NAT, KIDS Grade 01-09 (076 70 79 063)