ඉංග්‍රීසි, ව්‍යාකරණය සහ එලකියුෂන් පන්ති

Nilanka (ස්ත්‍රී) - Undergraduate University of Kelaniya, Diploma in TESOL, Diploma In primary teaching English Medium.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ

ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය පන්ති

Surani Amasha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, ගොඩගම, තලවතුගොඩ, පන්නිපිටිය, පැලවත්ත, මීගොඩ, හෝමාගම

ගණිතය සහ විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 1-7 (කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Jayathma Salgado (ස්ත්‍රී) - BSc in Biomedical Science (Nirthumbria University, UK) with a First class Honours.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පන්නිපිටිය

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

Home visit lady teacher - සිංහල භාෂාව, ගණිතය - 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය

M. Kumarapperuma (ස්ත්‍රී) - Business Administration degree holder and currently reading for Masters degree, Over 2 years teaching experience.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 0

ICT, GIT, ගණිතය, විද්‍යාව, සංගීතය, දෙමළ, සිංහල, ප්‍රංෂ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි, වාණිජ, Year 5 Scholarship, බුද්ධාගම, ඉංග්‍රීසි Lit.

ආයතනය: ebis - The classes are conducted by well qualified and experienced Government and International School teachers.
ස්ථානය: පන්නිපිටිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න