මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

පන්ති - සිංහල සහ දෙමළ - දෙවන භාෂාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Nava Roshan (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am a Plantation Community Communication Specialist in Ministry of Hill country New villages, Infrastructures and Community development. I know Sinhala and Tamil Languages very well.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Second Language Tamil
Second Language Sinhala
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
නුවරඑළිය

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18802
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 31 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 01 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 30 ජූලි 2020