1 සිට 13 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රංශ බස, ඉංග්‍රීසි බස උගන්වනු ලැබේ. (Local, Cambridge, Edexcel Syllabuses)

Yashodya (ස්ත්‍රී) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English and French languages.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, මාදම්පේ

1 සිට 13 ශ්‍රේණි සදහා ප්‍රංශ බස, ඉංග්‍රීසි බස උගන්වනු ලැබේ. (Local, Cambridge, Edexcel Syllabuses)

 A/L ICT in English Medium