මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පන්ති - ඉංග්‍රීසි, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව, සෞඛ්‍යය, PE

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Amanda (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I am National Diploma holder of teaching English. I completed Diploma at Pasdunrata National College of Education. I am working as an English Language teacher in popular girls' school in Colombo 7.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Group & Individual classes

English Language for grade 1- O/L (Local Syllabus)

Improves all the Language skills based on the capacity of the age groups.

Improves essay writing, grammar & spelling.

Civics / Geography / Health & PE for grade 6-9 (English medium)

Improves writing ability to answer essay type questions while covering all the lessons relevant per term.

Regular assessments will be done for all the subjects.

Activity based fun Learning
Safe classroom environment
2Hr classes for each subject and class fee depends on both  subject category and age group.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
191 Srimath Anagarika Dharmapala Mawatha, කොළඹ 07


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18967
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 14 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 15 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 13 අගෝස්තු 2020