උපකාරක පන්ති - ඉස්ලාම් ධර්මය, අරාබි භාෂාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව

Humaiyra (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in Software Engineering, HND in Computing, Moulaviyya Degree.
ස්ථානය: කොළඹ 09

 Grade 1 to A/L All Subjects