මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ගණිතය / පරිසරය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Sanjeevani Perera (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වැඩිදුර තොරතුරු
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • National diploma in teaching English
 • 15 years at Sujatha Vidyalaya Nugegoda
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • English Language Primary / Middle School
 • Mathematics English medium Primary School
 • Environmental studies / English medium Primary School
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොට්ටාව


නුගේගොඩ


මහරගම


හෝමාගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොට්ටාව

නුගේගොඩ

මහරගම

හෝමාගම

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
වෙනත් තොරතුරු
 • දැන්වීමේ අංකය : 19021
 • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 18 අගෝස්තු 2019
 • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 19 අගෝස්තු 2019
 • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 17 අගෝස්තු 2020