මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


ජර්මානු භාෂාව - For Schools, Migration or Employment or Entry to Universities in Germany / Swiss

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
New Brisbane Academy
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
In 1998 we started as Cambridge School of English, later it changed name to New Brisbane Academy.
It is a non-profit making endeavour to provide education to the needy people.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Classes for National/International Schools, Exams of German Goethe Institute A1-B2
Spoken German
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
130/8A, 2nd Lane, Karandha-gaha-watha, Hirimitiya, පන්නිපිටිය


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොට්ටාව

කොළඹ 06

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

හෝමාගම

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • தமிழ்
  • English
  • වෙනත්(German)
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18722
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 26 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 27 ජූලි 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 25 ජූලි 2020