නෙට්වර්කින්

WinSYS Networks - Classes conducted by a tutor with over 19 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කාත්තන්කුඩි, කොළඹ 3/4, මඩකලපුව, මහනුවර, යාපනය

නෙට්වර්කින්
English Classes for School Students - යාපනය

AZIIE - இன்னும் பல நடைமுறைகளுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கி வருகின்றது AZIIE ஆங்கில கல்வி நிறுவனம்.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, යාපනය

English Classes for School Students - යාපනය
Mcai Campus - යාපනය

Mcai Campus - Set up in 2012, this is one of the leading tertiary education providers in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, යාපනය

Mcai Campus - යාපනය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching

Sureshkumar (පුරුෂ) - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 06, මහනුවර, යාපනය, වවුනියාව

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය Teaching
MIBM - Metropolitan Institute of Business Management

Offers diploma and certificate courses which enhance knowledge, management skills and talents.
ස්ථානයන්: කොළඹ 3/4/7, මීගමුව, යාපනය, රාජගිරිය

MIBM - Metropolitan Institute of Business Management
DMI Computer Education - යාපනය, නෙල්ලියඩි, චාවකච්චේරි, චුන්නාකම්, කිලිනොච්චි

One of the leaders in teaching Computer Studies, English in northern part of Sri Lanka.
ස්ථානයන්: කිලිනොච්චි, චාවකච්චේරි, චුන්නාකම්, නෙල්ලියඩි, යාපනය

DMI Computer Education - යාපනය, නෙල්ලියඩි, චාවකච්චේරි, චුන්නාකම්, කිලිනොච්චි
අමතර පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ other related subjects

Suresh Kumar (පුරුෂ) - AAT (UK), ABE (UK), AIPFM (UK), ICIA (Canada), ACCA (UK) , Over 18 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කිලිනොච්චි, යාපනය

අමතර පන්ති - ඉංග්‍රීසි, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ other related subjects
IIS City Campus - යාපනය

IIS City Campus is a dynamic, modern higher educational institution situated in යාපනය city, ශ්‍රී ලංකාව, with state of the art facilities.
ස්ථාන: යාපනය

IIS City Campus - යාපනය
Knowledge Universe - College of Business and ICT - යාපනය

Knowledge Universe is an organization founded in 1998 for continuous learning and professional skills development in Sri Lanka.
ස්ථාන: යාපනය

Knowledge Universe - College of Business and ICT - යාපනය
Skills College of Technology

SCOT is the dedicated training & assessment arm of Skills International.
ස්ථානයන්: කුරුණෑගල, කොළඹ 03, නුගේගොඩ, මහනුවර, මාතර, යාපනය

Skills College of Technology
යාපනය තාක්ෂණ විද්‍යාලය

ආයතනය: යාපනය තාක්ෂණ විද්‍යාලය - ස්ථාන: යාපනය

 Grade 1 to A/L All Subjects