ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන් ගුරුවරියක්

Gnei Shamaleen (ස්ත්‍රී) - Cert. In TEYL by CALSDA, Level 5 diploma holder in TEFL from spinnaker international


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලිට්ල් ඒන්ජල්ස් මොන්ටිසෝරියට සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය - වත්තල

ලිට්ල් ඒන්ජල්ස් මොන්ටිසෝරියට සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය - Little Angles Montessori and Daycare - AMI Montessori & Daycare with love, care & protection.
ස්ථානයන්: කඳාන, වත්තල, හේකිත්ත


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලිට්ල් ඒන්ජල්ස් මොන්ටිසෝරියට සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය - වත්තල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry