ළමුන් සඳහා එලකියුෂන් හා ඉංග්‍රීසි පන්ති - කිරිබත්ගොඩ

Wiz Kidz International - Individual & group classes available, 2+ onwards


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමුන් සඳහා එලකියුෂන් හා ඉංග්‍රීසි පන්ති - කිරිබත්ගොඩ
Noble Vision Institute - යක්කල, කිරිබත්ගොඩ

ආයතනය: Noble Vision Institute - Noble Vision Institute is the leading education provider for Cambridge O Level & A Level


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry