සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති / IWMS විභාග

Gangani Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - Higher National Diploma of Early Childhood Education, A registered teacher in IWMS, 10 years working experience as a teacher


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති / IWMS විභාග
Sripanee Institute - පන්නිපිටිය

ආයතනය: Sripanee Institute - Grades 1, 2, 3, 4 (Sinhala, Mathematics, ENV), Scholarship Classes, Grade 6 to 11 Classes


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sripanee Institute - පන්නිපිටිය
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry