චීන භාෂාව පන්ති - පළපුරුදු සහ සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරියක් විසිනි

Thilini (ස්ත්‍රී) - Chinese special degree, Completed Chinese language course in China.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගාල්ල, ජා-ඇල, බියගම, මාකොළ, මාතර

චීන භාෂාව පන්ති - පළපුරුදු සහ සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරියක් විසිනි
චීන භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nathara siriwardena (ස්ත්‍රී) - Passed Chinese HSK exams from one to six, Undergraduate in BA in English.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගාල්ල, මාතර