චීන භාෂා පාඨමාලා සහ පන්ති - Ming Li Language Academy

Achini Anupama (ස්ත්‍රී) - BSc University of Kelaniya, Chinese Language one year Graduated at Chong Qing Normal University in China.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

චීන භාෂා පන්ති - අතුරුගිරිය, කොළඹ

Samurdhi (ස්ත්‍රී) - Conducted by a graduated experienced teacher.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කොළඹ

චීන භාෂා පන්ති - අතුරුගිරිය, කොළඹ