ඉංග්‍රීසි, අරාබි, දෙමළ භාෂාව, Networking පන්ති

SMS Hasan (පුරුෂ) - Reading BSc (Hons) Cyber and Computer Security (UK - University of Gloucestershire).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අම්පාර, කොළඹ, මඩකලපුව, මරතමුනේ, මහනුවර

අරාබි භාෂා ඉගෙනීම

Faheema Saalih (ස්ත්‍රී) - A graduate.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මරතමුනේ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න