ඉංග්‍රීසි, අරාබි, දෙමළ භාෂාව, Networking පන්ති

SMS Hasan (පුරුෂ) - Reading BSc (Hons) Cyber and Computer Security (UK - University of Gloucestershire).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අම්පාර, කොළඹ, මඩකලපුව, මරතමුනේ, මහනුවර